چاپ خبــر
resized_2002484_306

تصاویر: اتاق گیج کننده

یک هنرمند اتریشی با کار گرافیکی بر روی دیوار تصاویر گیج کننده ای را به ثبت رسانده است.

telegram

Go to TOP