چاپ خبــر
کارشناس جامعه شناسی:

بحران هویت شهری سفیدشهر چالشی در مقابل پیشرفت آن است

محسن کرمانی این دوگانگی هویتی را عامل رفع تعلق خاطر شهروندان نسبت به سفیدشهر دانست و اظهار کرد: متاسفانه سواد شهروندی سفیدشهر پایین است و به دلیل عدم آشنایی مردم شهر با حقوق و تکالیف شهروندی تعارضاتی بین آنان و مسئولان به وجود می‌آید.

به گزارش خطب شکن، کارشناس جامعه شناسی سیاسی مردم، مسئولان و سرمایه گذاران را سه رکن پیشرفت معرفی کرد و گفت: تعامل صحیح میان این سه بخش تنها راه پیشرفت سفیدشهر خواهد بود.

محسن کرمانی بحران هویت شهری را یکی از چالش‌های سفیدشهر عنوان کرد و افزود: مردم شهر از یک طرف با هویت اصیل تاریخی مواجه هستند و از طرف دیگر با یک هویت جدید روبرو شده‌اند که من اولی را «هویت نصرآبادی» و دومی را «هویت سفیدشهری» نامگذاری می‌کنم.

وی این دوگانگی هویتی را عامل رفع تعلق خاطر شهروندان نسبت به سفیدشهر دانست و اظهار کرد: متاسفانه سواد شهروندی سفیدشهر پایین است و به دلیل عدم آشنایی مردم شهر با حقوق و تکالیف شهروندی تعارضاتی بین آنان و مسئولان به وجود می‌آید.

کرمانی تصور نادرست از قوانین و حدود قانونی را عامل رفتارهای خارج از قانون خواند و بیان کرد: ناآگاهی از حوزه‌های عملکردی بانک‌ها موجب می‌شود در مواردی ظرفیت مردم به دلیل ناآگاهی از تسهیلات و کارکردها مسکوت باقی بماند.

وی با بیان این که مردم سفیدشهر مثل سایر مردم کشور قادر به برقراری تعامل و حضور در فعالیت‌های جمعی نیستند خاطرنشان کرد: «مهارت محبت کردن» و «مهارت از خودگذشتگی» و «اعتماد» از جمله ارکان توسعه است که باعث می‌شود زیربنای اجتماعی لازم برای پیشرفت حاصل شود.

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP