چاپ خبــر
سندی از تاریخ شهرستان؛

پنجاه سال پیش، سیم دزدی در آران و بیدگل

افراد سودجو از ابتدای پیدایش صنعت برق و مخابرات، برای سوءاستفاده از سیم‌های ارتباطی به طمع افتادند.

به گزارش خطب شکن، سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۲۰ بود که تلفن کم کم از تهران بیرون رفت و به کل کشور رسید. در این سال‌ها قم و شهرهایی که نزدیکی بیشتری به تهران داشتند، زودتر صاحب تلفن شدند. آران و بیدگل نیز در اواخر دهه‌ی ۲۰ صاحب خط تلفن شد که در ابتدا به منظور انجام امور اداری استفاده می‌شد. به تدریج خطوط تلفن در سراسر کشور گسترش پیدا کرد و مردم آران و بیدگل نیز صاحب تلفن شدند. تا این که در اوایل دهه هفتاد، تقریبا بیش از ۹۰ درصد مردم شهرستان به تلفن ثابت دسترسی پیدا کردند.

134967561911

البته امروز با ورود تلفن همراه به زندگی بشر، نقش تلفن ثابت بسیار کمرنگ شده است، با این حال این وسیله‌ی ارتباطی در گذشته زندگی انسان را متحول کرده و نقش بسیاری در ارتباطات انسانی داشته است…

در این نامه که از حکومت کاشان به نایب الحکومه آران ارسال شده، دستور دستگیری سارق سیم‌ها و دکل‌های مخابراتی در آران و بیدگل صادر شده است. از آن جا که گویا در آن زمان حکومت وقت مقرر کرده بود که خسارت‌های واردشده به خطوط ارتباطی تلفنی از سوی اهالی همان منطقه پرداخت شود، در این نامه هم تهدید شده که اگر سارق پیدا نشود، مردم شهر باید خسارت را جبران کنند!

نامه حکومت کاشان به نایب الحکومه آران در مورد تعقیب سارق سیم و تیر‌ تلفن

حکومت کاشان

۲۶ شهر ربیع الثـانی ۱۳۳۶ (مصادف با ۲۹ آبان ۱۳۳۶ خورشیدی)

نمره ۲۳۲

نایب الحـکومه آران؛

سابقا در تـحت نمره‌ ۲۲۱ راجع به سرقت سیم و تیر تلفن خط آران شرحی از اداره حکومتی به شما نوشته و تأکید‌ شـده‌ بود‌ که اقدام نموده سارق را پیدا کرده و تیر و سیم‌ را‌ گرفته‌ تحویل اداره بدهید و بالاخره چـنانچه سارق پیدا نشد غـرامت از اهـالی آران بگیرید و بدهید‌ و نیز التزام‌ بگیرید که بعد از این، نظایر این اتفاقات شنیده نشود.

از قرار معلوم‌ به‌ هیچ‌ وجه اقدامی در این باب نکرده‌اید که مجددا مراسله‌ای از اداره تلفنخانه رسیده و حاکی‌ است‌ شش‌ اصله دیـگر سرقت کرده‌اند این است که اکیدا به شما می‌نویسم البته به وصول این‌ حکم‌ اقدام فوری نموده‌ بیست و دو اصله تیر و سه فاصله سیم و شش‌ اصله‌ تیری‌ که مجددا سرقت شده یا سارق را کـشف و دسـتگیر نموده به اداره حکومتی تسلیم‌ نمایید‌ یا غرامت از اهالی آران گرفته به اداره تلفنخانه‌ بدهید قبض رسید گرفته به‌ اداره‌ حکومت‌ ارسال دارید که در این باب تجدید مطلب نشود و این‌ فقره غرامت هـم مـطابق قانون‌ است.

سیم تلگراف و تلفن از هر خط که عبور کرد خسارتی که‌ وارد‌ شد آن‌ خسارت متوجه به آن محل می‌شود. ابدا جای مسامحه نیست و حتما باید سارق کشف‌ و یا غرامت‌ گرفته شـود تـا بعد از این مراقب باشند به اداره تلفن خسارتی‌ از‌ این قبیل وارد نشود.

ابراهیم…[مهر] حکومت کاشان

منبع: عاطفی، افشین؛ اسنادی چند از کاشان؛ مجله فرهنگ مردم،  پاییز و زمستان ۱۳۸۵، شماره ۱۹ و ۲۰؛ صص ۳۶ تا ۴۱٫

telegram

  1. محمدرضا گفته:

    تاریخچه ی خوبی بود

Go to TOP