چاپ خبــر

نامه چارلی چاپلین به نوه اش

 

هر چه پول داری طلا بخر زیرا خراب نمی شود و قیمتش روز به روز بالاتر می رود، یا پولها را به برادرت بده به بنگاه برود و زمین بخرد. – آدمهایتوی بنگاه به ویژه در محله مختص آباد آدمهای درســت و حسابی نیستند و ممکن است ســرت کلاه بگذارند…

 

 

علیرضا توحیدی

سلام نوه ی عزیز و قشنگم !

جمعه ها این قدر ننشــین برنامه ی فیتیله ای ها را ببین تا غش غش خنده ات بگیرد. به یاد داشــته باش پدرت مرد بزرگی بود و تو هم می توانی زن بزرگی بشــوی. نگاه کن هنوز عید های مذهبی و ملی برنامه ی من را نشــان می دهد و باز مردم می خندند.

دخترم ممکن است ظاهر تو خنده دار باشد و مردم به تو بخندند ولی تو ســعی کن باطنت هم خنده دار باشد تا خودت به خودت بخندی. دخترم تو یک عروسک خیمه شب بازی نیستی . پس سعی کن کرامت انسانی ات را فدای مطامع پست دیگران نکنی.

غرب وحشی بنا دارد با رسانه هایش تو را به غفلت اندازد ولی تو راه خودت که همان راه حقیقت است پیدا کن و برو.

ساده باش. اما سادلوح هرگز. هر چه پول داری طلا بخر زیرا خراب نمی شود و قیمتش روز به روز بالاتر می رود ، یا پولها را به برادرت بده به بنگاه برود و زمین بخرد. – آدمهای
توی بنگاه به ویژه در محله مختص آباد آدمهای درســت و حسابی نیستند و ممکن است ســرت کلاه بگذارند. – موقع عید کریسمس پسته و آجیل و میوه بخر اما ضرورتی ندارد پسته ها را به مهمانت بدهی.

از آن دنیا می بوسمت

telegram

  1. حمید گفته:

    این مطلب توهین به یک محله است. نشریه نسل فردا هم برای چاپ این نوشته از مردم معذرت خواهی کرد. شما هم بردارید. درسته که متن طنزه ولی این دلیل نمیشه که توهین کنه!

Go to TOP