چاپ خبــر
تعرفه‌های جدید برق در بخش خانگی در سال ۹۴ اعلام شد:

آران و بیدگل همچنان در گروه ۴ مناطق گرمسیری!

با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های مصرف برق در بخش خانگی، جداول جدید تعرفه‌های مصرف برق در این بخش به‌همراه جزئیات تعرفه هر شهر در گروه‌های مختلف تعرفه‌بندی منتشر شد که نام شهرستان آران و بیدگل همچنان در گرمسیری ۴ قرار دارد.

به گزارش خطب شکن، مردادماه سال ۹۲ بود که پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی خبر از تذکر عباسعلی منصوری به وزیر نیرو به دلیل تبعیض در تعرفه برق شهرستان های کاشان و آران و بیدگل داد.

در این خبر آمده بود:

عباسعلی منصوری نماینده محترم مردم کاشان و آران وبیدگل ،به وزیر محترم نیرو تذکر داد که باید تعرفه برق شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل نیز به گرمسیر ۳ تغییر یابد تا مردم دارالمؤمنین و شهیدپرور کاشان و آران و بیدگل در چهار ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریور بر اساس تعرفه گرمسیر ۳، هزینه‌های برق مصرفی خود را پرداخت کنند.

منصوری سپس در مصاحبه اختصاصی با پایگاه اطلاع‌رسانی خود نیز گفت: این صحیح نیست که استان قم به علت وجود افراد ذی‌نفوذ بتواند از این امکانات استفاده کند ولی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل نتوانند.

در عین‌حال منصوری قرار گرفتن استان قم در منطقه گرمسیری ۳ را حق استان قم قلمداد کرد و اظهار داشت که این حق باید به شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل نیز داده شود، چرا که دمای هوای در این دو شهرستان از قم بیشتر است.

اکنون و با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های مصرف برق در بخش خانگی، جداول جدید تعرفه‌های مصرف برق در این بخش به‌ همراه جزئیات تعرفه هر شهر در گروه‌های مختلف تعرفه‌بندی منتشر شده است که همچنان با وجود تذکر منصوری به وزیر نیرو برای تجدید نظر در گروه شهرستان های کاشان و آران و بیدگل نام این دو شهرستان در گرمسیری ۴ کشور دیده می شود و تنها در ماه های تیر و مرداد شامل تخفیف تعرفه های مصارف خانگی می شوند.

بر اساس جدول منشتر شده تعرفه‌های جدید برق خانگی در سال ۹۴ بدین شرح است:

تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
۴٠٩ ٠ تا ١٠٠
۴٧٧ مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
١٠٢٣ مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
١٨۴١ مازاد بر ٣٠٠ تا ۴٠٠
٢١١۴ مازاد بر ۴٠٠ تا ۵٠٠
٢۶۶٠ مازاد بر ۵٠٠ تا ۶٠٠
٢٩٣٣ مازاد بر ۶٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۱

 

 

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
١٣۶ ٠ تا ١٠٠
١۵١ مازاد بر ١٠٠ تا ۲٠٠
١۶۴ مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
۶٨٢ مازاد بر ٣٠٠ تا ٣۵٠
١٢٢٨ مازاد بر ٣۵٠ تا ۴۵٠
١۵۶٩ مازاد بر ۴۵٠ تا ۶٠٠
١٨۴١ مازاد بر ۶٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۲

 

 

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
٣٠٠ ٠ تا ١٠٠
۶٨٢ مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
١١۵٩ مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
١۴٣٢ مازاد بر ٣٠٠ تا ٣۵٠
١٧٠۵ مازاد بر ٣۵٠ تا ۴۵٠
١٨۴١ مازاد بر ۴۵٠ تا ۶٠٠
١٩٧٨ مازاد بر ۶٠٠

 تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۳

 

 

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
٣۴١ ٠ تا ١٠٠
٨٨٧ مازاد بر ١٠٠ تا ١۵٠
١۵۶٩ مازاد بر ١۵٠ تا ٢٠٠
١٧٠۵ مازاد بر ٢٠٠ تا ٣۵٠
١٨۴١ مازاد بر ٣۵٠ تا ۴۵٠
١٩٧٨ مازاد بر ۴۵٠ تا ۶٠٠
٢١١۴ مازاد بر ۶٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر ۴

 

 

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال) متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)
٣٢٨ ٠ تا ١٠٠
٣٨٣ مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠
۶٨٢ مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠
١٠٩١ مازاد بر ٣٠٠ تا ۴٠٠
١۵۶٩ مازاد بر ۴٠٠ تا ۵٠٠
٢٠۴۶ مازاد بر ۵٠٠ تا ۶٠٠
٢۴۵۵ مازاد بر ۶٠٠

حال باید دید با ابلاغ این جدول از سوی وزیر نیرو و نحوه محاسبه قیمت برق خانگی در سال جدید بر پایه آن توسط شرکت‌های توزیع برق، موضع نماینده کاشان و آران و بیدگل در این رابطه چه خواهد بود.

 

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP