توصیه به دولت دوازدهم برای ایجاد اشتغال

چون کشورهای درحال توسعه از آموزش کافی برخوردار نبوده و نرخ بی سوادی بالاست؛ روش‌های تولید باید به نسبت ساده باشد و چهارم اینکه روش‌های تولید باید به‌گونه ای...

Go to TOP