غارت ۸/۸ میلیون تومانی از هر معلم در صندوق ذخیره فرهنگیان

منابع مالي صندوق ذخیره فرهنگیان از واريزي ماهیانه حداکثر معادل 5% حقوق و مزاياي مستمر فرهنگیان عضو صندوق موضوع و همینطور كمك دولت معادل واريزي فرهنگیان عضو صندوق تامین...

Go to TOP